Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do udziału w Warsztatach aktywizacji społecznej osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (*poniżej opis grupy) mieszkające na terenie miasta Inowrocławia.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji społecznych.

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY!

Zapewniamy:
– warsztaty;
– poczęstunek podczas przerw kawowych;
– materiały szkoleniowe;
– zajęcia w miłej i przyjaznej atmosferze;
– opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć;
– miejsce zajęć dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zajęcia zaplanowano na październik 2018r.

Warsztaty będą realizowane w ramach Projektu pt. ”Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce realizacji zajęć: siedziba Stowarzyszenia LGD Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, bądź w miejscu dogodnym do realizacji zajęć na terenie Inowrocławia.

Zapisy: tel. 52 353-24-40 lub e-mail: lgd@inowroclaw.pl

*Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to – zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020:
– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
– osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą;
– osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
– osoby z niepełnosprawnością;
– osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
– osoby niesamodzielne;
– osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
– osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
– osoby korzystające z PO PŻ.