Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 11 września 2018 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
 6. Przedstawienie zmian,
 7. Dyskusja,
 8. Podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 10. Wolne wnioski i informacje bieżące.
 11. Zamknięcie zebrania.

Materiały stanowiące przedmiot obrad dostępne są w biurze LGD oraz w korespondencji elektronicznej.