Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 29 maja 2018 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15.

 

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław (prosimy o zgłaszanie kandydatów zgodnie z zapisami Statutu):

– przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru,

– podjęcie uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2017:

– omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2017:

– omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:

– omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2017:

– omówienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:

– przedstawienie zmian,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Wolne wnioski i informacje bieżące.

Zamknięcie zebrania.

Materiały stanowiące przedmiot obrad dostępne są w biurze LGD oraz w korespondencji elektronicznej.