Stowarzyszenie LGD Inowrocław zaprasza członków organizacji na szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych realizowane w związku z koniecznością dostosowania się do nowych przepisów dotyczących RODO.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny, który wszedł w życie 24 maja 2016 r., jednak zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, a także sankcje.

Poniżej szczegóły szkolenia.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław

WYKONAWCA:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

WYKŁADOWCA:

Dominik Raś – praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

MIEJSCE SZKOLENIA:

siedziba Stowarzyszenia LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

TERMIN SZKOLENIA:

16.04.2018 r. w godz. 9:00 – 15:30

ADRESACI SZKOLENIA:

członkowie stowarzyszenia LGD Inowrocław, biorący udział w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji i rozwiązań praktycznych dotyczących obszaru ochronydanych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

09.00 – 11.15 – zajęcia

1. Podstawy Prawne wprowadzenia RODO.

• Rozporządzenia i Dyrektywy PE,

• Ustawodawstwo krajowe,

• Terminy,

• Podmioty podlegające RODO (Przedsiębiorcy, NGO, Jednostki Samorządu Terytorialnego).

2. Czynności realizowane w ramach RODO.

• Zbieranie danych,

• Przechowywanie danych,

• Usuwanie danych,

• Opracowywanie danych,

• Udostępnianie danych.

3. Definicja danych osobowych.

• Kategorie danych osobowych,

• Osoby zidentyfikowane,

• Osoby niezidentyfikowane.

4. Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych.

• Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,

• Cechy zgody na przetwarzanie danych osobowych,

• Zakres informacji zwrotnej,

• Przetwarzanie danych bez zgody,

• Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych,

• Profilowanie,

• Czas przechowywania danych osobowych,

• Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

• Minimalizacja danych osobowych,

• Administrator danych osobowych,

• Umowa powierzenia.

11.15 – 11. 30 – przerwa

11.30 – 13.00 – zajęcia

5. Organizacja przetwarzania danych osobowych.

• Zabezpieczanie danych osobowych,

• Rejestrowanie czynności przetwarzania danych,

• Istniejąca dokumentacja i procedury ochrony danych osobowych w kontekście nowych przepisów,

• Ochrona danych osobowych w fazie projektowania,

• Domyślna ochrona danych osobowych,

• Inspektor Ochrony Danych,

• Ocena skutków dla ochrony danych osobowych- kiedy prowadzić,

• Uprzednie konsultacji z organem nadzorczym,

• Zgłoszenia naruszeń ochrony danych.

6. Przenoszenie danych i prawo do bycia zapomnianym.

13.00 – 13.15 – przerwa

13.15 – 15.30 – zajęcia

7. Etapy procesu wdrożenia RODO.

• Identyfikacja procesów przetwarzania danych,

• Weryfikacja podstawowych parametrów procesów przetwarzania danych,

• Wdrożenie podejścia opartego na ryzyku,

• Ocena skutków dla ochrony danych osobowych,

• Powierzenie przetwarzania danych,

• Incydenty bezpieczeństwa.

15.30 – 15.45 – pytania uczestników szkolenia

Szkolenie realizowane w wymiarze 8 godzin lekcyjnych

UCZETNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ponadto, uczestnikom zapewniamy:

-) catering w trakcie przerw kawowych;

-) obiad;

-) dostęp do pomieszczeń sanitarnych.

Lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY !!!