Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do udziału w Warsztatach aktywizacji społecznej osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (*poniżej opis grupy) mieszkające na terenie miasta Inowrocławia.
Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji społecznych.
Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY!
Zapewniamy:

 • 2 dni warsztatowe (każdy po 5 godz.);
 • poczęstunek podczas przerw kawowych;
 • materiały szkoleniowe;
 • zajęcia w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć;
 • miejsce zajęć dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowany termin zajęć 7 i 8 listopada 2017 roku.

Warsztaty będą realizowane w ramach Projektu pt. ” Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce realizacji zajęć: siedziba Stowarzyszenia LGD Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2017 roku.

Zapisy: tel. 52 353-24-40 lub e-mail: lgd@inowroclaw.pl

Formularz rekrutacyjny do pobrania poniżej.
Uzupełnione druki można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia LGD Inowrocław lub przesłać mailowo.
Pracownicy biura służą pomocą przy wypełnianiu formularza.

*Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to – zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 • osoby korzystające z PO PŻ.

Materiały do pobrania: