Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 listopada 2017 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Wiceprezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
  • przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;
  • podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.
 5. Wybór uzupełniający do składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
  • przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;
  • podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu LGD.
 6. Wolne wnioski i informacje bieżące.
 7. Zamknięcie zebrania.

Uwaga!
Przypominamy, że kandydatury należy zgłaszać nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania Członków.