MTD Consulting Marcin Król od dnia 1 sierpnia 2017 r. wraz z DC CENTRUM sp. z o.o. oraz Powiatem

 Mogileńskim realizują wspólnie projekt partnerski, w którym można zdobyć BEZZWROTNĄ DOTACJĘ w

 wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3

 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok

 życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatów: Mogileńskiego, Nakielskiego,

 Żnińskiego, Inowrocławskiego i Radziejowskiego oraz należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiet,

  • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

  1. szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

  2. BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

  3. 1.800,00 zł. miesięcznie jako wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Od 1 sierpnia do 29 września 2017 r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do wyżej wskazanego

 projektu. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

  • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,

  • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: www.mtdconsulting.pl oraz stronie Powiatu Mogileńskiego) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu.

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiecie Mogileńskim:

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
Samanta Zwolanowska
tel. 0052 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
tel. 0052 318 03 04 wew. 219
e-mail: 
wlasnafirma@powiat.mogilno.pl

Serdecznie zapraszamy!