Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Kto może otrzymać dofinansowanie ?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Jednocześnie wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Typ 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami, świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

 1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki, w tym:
  1. dziennych domów pobytu,
  2. środowiskowych domów samopomocy,
  3. klubów samopomocy,
  4. mieszkań wspomaganych,
  5. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
 2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych, w tym:
  1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,
  3. usługi asystenckie;
 3. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
 4. uzupełniająco do typu a, b, c:
  1. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
  2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych
   (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
  3. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Typ 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące:

 1. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach,
 2. przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci,
 3. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przez placówki wsparcia dziennego, usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia,
 4. poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną, świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

Typ 3. Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące:

 1. rozwój usług w mieszkaniach chronionych,
 2. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia,
 3. rozwój usług w mieszkaniach wspieranych.

Typ 4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.

Typ 5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia, zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia), obejmujące:

 1. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską,
 2. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów),
 3. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł

Terminy:

Termin, od którego można składać wnioski – 31 lipca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 16 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2018 r.

 

Więcej informacji na: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=150