Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 12 czerwca 2017 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania przez Prezes Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

-) przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;

-) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.

Wybór uzupełniający do składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

-) przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru;

-) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu LGD.

(W przypadku braku kandydatów – uzgodnienie kolejnego naboru lub ostatecznego składu Zarządu)

Wolne wnioski i informacje bieżące.

Zamknięcie zebrania.