ŚRODKI UNIJNE W STOWARZYSZENIU LGD INOWROCŁAW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Inowrocławia do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno/warsztatowo/doradczym związanym z planowanymi naborami wniosków określonych dla LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom służących wypełnianiu dokumentacji i przygotowaniu wniosku na ogłaszane konkursy.

W ramach powyższego działania, będzie można realizować projekty w zakresie: wsparcia szkoleniowego i doradczego podnoszącego kompetencje i kwalifikacje, tworzenia i rozwoju placówek z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, wsparcia inicjatyw promujących aktywizację społeczno- zawodową, działań na rzecz wsparcia i animacji rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, a także organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Spotkanie odbędzie się 9 marca 2017 r. w godz. 9:00 – 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, która to jest przystosowana na przyjęcie osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 52 353 24 40, lub też adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl.

Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania są współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie informacyjno/warsztatowo/doradcze dla potencjalnych beneficjentów odbywa się w ramach projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji

Serdecznie Zapraszamy