Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował w dniu 28 i 29 listopada br. szkolenie dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych LGD z zakresu funduszy europejskich 2014-2020. Szkolenie obejmowało omówienie kwestii dotyczących m.in.: nowej polityki spójności UE, perspektywy budżetowej 2014-2020, polityk horyzontalnych, zarys systemu instytucjonalnego, wdrażanie RLKS w ramach RPO WK-P i w ramach PROW 2014-2020, a także zakres warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych i grantowych w ramach EFS. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Rady i pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.