W dniu 16 września br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław złożyło w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie kosztów bieżących i animacji.
O dofinansowanie na koszty bieżące i animację w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 mogły się ubiegać LGD, których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z nimi umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, a jako fundusz wiodący został wyznaczony Europejski Fundusz Społeczny.