Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 19 września 2016 r. na godz. 16:00Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

  2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

  6. Wolne wnioski i informacje bieżące.

  7. Zamknięcie zebrania.

Materiały stanowiące przedmiot obrad dostępne są w biurze LGD.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław
Aleksandra Dolińska-Hopcia