Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 25 lutego 2016 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w sali nr 107 (sala sesyjna) Urzędu  Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.

Porządek obrad :
1.       Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
2.       Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3.       Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Stowarzyszeniu.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.
– przedstawienie kandydatów i omówienie zasad wyboru,
– podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Rady LGD.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków.
9.       Zatwierdzenie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Inowrocław (LSR)
– omówienie projektu LSR,
– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR.
10.   Wolne wnioski i informacje bieżące.
11.   Zamknięcie zebrania.
Prezes Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Inowrocław
Aleksandra Dolińska-Hopcia