W związku z rozstrzygnięciem naborów wniosków na projekty grantowe nr 1/G/2020/Ino oraz 4/G/2020/Ino, Stowarzyszenie LGD Inowrocław w dniu 23 października 2020 roku podpisywało umowy z grantobiorcami, których projekty przeszły pozytywną weryfikację, ocenę oraz mieściły się w zaplanowanej alokacji środków.

Stowarzyszenie LGD Inowrocław przyznało dofinansowanie na następujące działania:

    TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – łączna wartość dofinansowania wyniosła 395 125,78 zł na realizację 8 projektów grantowych;

    TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) – łączna wartość dofinansowania wyniosła 150 000,00 zł na realizację 1 projektu grantowego.

Wsparcie trafi m.in. do: organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków wyznaniowych. Wszystkie projekty będą realizowane łącznie przez siedmiu grantobiorców.

Projekty objęte grantem współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z trwającym zagrożeniem pandemią koronawirusa, podpisywanie umów odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Umowy wręczał Prezes Zarządu LGD Inowrocław, Karol Legumina, w obecności pracowników biura.

Projekty, które zostały wybrane do realizacji skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wybrane projekty do dofinansowania przez LGD Inowrocław dotyczą między innymi działań w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe oraz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

9 + 2 =

newsletter