Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. na godz. 17:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Z uwagi na zachowanie pomiędzy uczestnikami zebrania, bezpiecznej odległości, spotkanie odbędzie się wyjątkowo w Teatrze Miejskim przy Placu Klasztornym 2 w Inowrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2019:

– omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2019:

– omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2019:

– omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2019,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2019:

– omówienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2019,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

10. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatów członków Rady, ze względu na koniec kadencji.

11. Wybór nowego składu Rady Stowarzyszenia LGD Inowrocław:
– przedstawienie kandydatów;
– dyskusja;
– głosowanie;
– podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Stowarzyszenia na kadencję 2020 – 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
– przedstawienie wprowadzonych zmian;
– dyskusja;
– podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
– przedstawienie wprowadzonych zmian, wynikających z aktualizacji Regulaminu Rady oraz poszerzenia kompetencji Zarządu w kwestii uchwalania procedur kontroli grantobiorców;
– dyskusja;
– podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. 15.Wolne wnioski i informacje bieżące.

16. Zamknięcie zebrania.

Materiały stanowiące przedmiot obrad dostępne są w Stowarzyszeniu LGD Inowrocław w godzinach pracy biura.

Z uwagi na konieczność dokonania wyboru nowego składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na kolejną kadencję 2020-2024, prosimy o zgłaszanie kandydatur. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Rady, proszone są o stawienie się na Walnym Zebraniu Członków w dniu 30 czerwca br. na godz. 17:00 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

Termin zgłoszeń kandydatów do Rady upływa w dniu 23 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia można złożyć:
-) osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu;
-) pocztą tradycyjną na adres LGD j.w.;
-) drogą mailową: lgd@inowroclaw.pl, lgd.zarzad@inowroclaw.pl.
Wymogi dla kandydatów do Rady LGD:
-) członkostwo w Stowarzyszeniu LGD Inowrocław;
-) złożenie rekomendacji oraz oświadczeń dołączonych do niniejszego powiadomienia;
-) złożenie życiorysu.

Prezes Zarządu
Karol Legumina

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

7 + 10 =

newsletter