Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Inowrocław

Na podstawie § 11 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław zawiadamia o posiedzeniu nr I/2020 Rady LGD Inowrocław, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020r. (poniedziałek) w siedzibie LGD Inowrocław (ul Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu) od godziny 16:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numer konkursu LGD: nr 1/K/2020/Ino.

Zakres tematyczny projektu:
 
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1.0: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR;
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.1: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia;
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Ocena wniosków pod względem:
  – zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P;
  – zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

1 + 13 =

newsletter