Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 2/G/2019/Ino

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/G/2019/Ino

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Cel ogólny:

Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu w okresie od 01.01.2018 r. – 30.06.2023 r. u 430 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Cel szczegółowy:

Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.

Przedsięwzięcie/typ projektu:

Przedsięwzięcie 2.1.2. Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

(Typ 2b i 2c SZOOP RPO WK-P)

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 600 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS na projekty obejmujące aktywizację społeczną (inne niż Działanie Typ 1e SZOOP RPO WK-P) wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać
od 30.09.2019 roku od godz. 9:00 do 21.10.2019 roku do godz. 15:00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.11.2019 roku.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD Inowrocław:

poniedziałek: 9:00 – 17:00;

wtorek: 9:00 – 17:00;

środa: 8:00 – 17:00;

czwartek: 8:00 – 17:00;

piątek: 8:00 – 14:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,

– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Inowrocław. Z zapytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami:
52 353 24 40, 518 231 693.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które jest dostępne na stronie www.lgd.inowroclaw.pl oraz w biurze LGD Inowrocław.

Materiały do pobrania:

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

8 + 13 =

newsletter