OPIS WOLNEGO STANOWISKA PRACY

I . Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy.

1. Stanowisko: Dyrektor Biura

II. Wymagania kwalifikacyjne

Niezbędne:
Wykształcenie: wyższe

Wymagany profil (specjalność): administracja, zarządzanie

Doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy

Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kierowania zespołem, rzetelność, umiejętności w zakresie organizacji spotkań i imprez masowych, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań, odpowiedzialność, kultura osobista,

Umiejętności zawodowe: znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym szczególnie Osi Priorytetowej 11 – Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność, znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020, znajomość statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Dodatkowe:
a) Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

b) Umiejętność obsługi komputera

III. Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

1. Zadania główne:

– dokładna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na powierzonym stanowisku, w tym m.in.: ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawa prawo o stowarzyszeniach oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– koordynacja działań związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,

– nadzór nad prowadzeniem działań z zakresu aktywizacji i animacji społeczno-kulturalnej,

– nadzór nad prowadzeniem działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością Stowarzyszenia,

– przygotowanie udziału Stowarzyszenia w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia,

– współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,

– kontrola jakości udzielonego doradztwa.

– bieżąca analiza zmian w przepisach prawa w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,

– zarządzanie bieżącymi pracami biura LGD,

– określanie zadań pracownikom biura,

– prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

– zapewnienie formy i trybu gwarantującego prawidłowe, sprawne załatwianie spraw w Stowarzyszeniu oraz poprawne ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji Stowarzyszenia,

– gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,

– organizacja i udział w posiedzeniach Zarządu, obsługa i prowadzenie dokumentacji Zarządu oraz realizacja poleceń Zarządu,

– organizacja i udział w posiedzeniach Rady, obsługa i prowadzenie dokumentacji Rady oraz realizacja decyzji Rady,

– przygotowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,

– przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu,

– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia,

– opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,

– opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,

– monitorowanie spraw finansowych Stowarzyszenia, rozliczanie, prowadzenie rejestru dokumentów księgowych, nadzór nad opłacaniem składek członkowskich,

– ścisła współpraca z biurem rachunkowym obsługującym Stowarzyszenie w zakresie opracowania sprawozdań finansowych,

– monitorowanie realizacji umów,

– informowanie Członków i Partnerów LGD o bieżących działaniach LGD, m.in. poprzez organizację spotkań i szkoleń,

– organizacja szkoleń dla pracowników, członków LGD oraz członków Rady,

– sporządzanie protokółów i odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia oraz doręczanie ich uprawnionym osobom,

– prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia,

– poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów realizowanych przez LGD,

– współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie funkcjonowania LGD,

– inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,

– koordynowanie czynności związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi, w tym: prowadzenie książki kontroli, kompletowanie i archiwizowanie akt kontroli zewnętrznych,

– nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń,

– przygotowanie naborów wniosków prowadzonych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),

– wdrażanie, rozliczanie i kontrola projektów grantowych, realizowanych w ramach LSR,

– wdrażanie pozostałych projektów, realizowanych w ramach LSR oraz innych źródeł finansowania,

– przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy, wniosków o płatność, w tym płatność końcową,

– nadzorowanie prawidłowości realizacji projektów, które uzyskały wsparcie finansowe, rozliczanie projektów od początku realizacji do zakończenia,

– przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność za funkcjonowanie LGD,

– sprawdzanie końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o przyznanie pomocy,

– przygotowanie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym,

– nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,

– monitoring wdrażanych operacji,

– nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań,

– przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia,

– przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli,

– nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja strony internetowej,

– prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia oraz oficjalnego profilu Stowarzyszenia na portalu społecznościowym,

– organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez Stowarzyszenie.

Aplikacje można składać w biurze Stowarzyszenia LGD Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław – do dnia 31.12.2016 r.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

12 + 11 =

newsletter