Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym uczestnicy stworzyli analizę SWOT czyli wyodrębnienie silnych i słabych stron wybranego obszaru tematycznego ze wskazaniem szans i zagrożeń dla jego rozwoju. Zachęcamy również państwa do wypowiedzenia się na wybrany temat.

ZASADY Analizy SWOT   

Czynniki wewnętrzne pozytywne – silne strony, atuty danego obszaru. Cechy wyróżniające obszar Inowrocławia od innych obszarów np. sąsiadujących np. tereny pod inwestycje, położenie geograficzne, dobre warunki do rozwoju turystyki.
Czynniki wewnętrzne negatywne – słabe strony danego obszaru, będące konsekwencją ograniczeń zasobów np. niewystarczająca infrastruktura turystyczna, niska przedsiębiorczość mieszkańców.
Czynniki zewnętrzne pozytywne – szanse, korzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym danego obszaru, które właściwie wykorzystane mogą stanowić impuls rozwojowy np. rozwój turystyki, rozwój przedsiębiorczości.
Czynniki zewnętrzne negatywne – zagrożenia, niekorzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym, które mogą być barierą dla rozwoju obszaru np. konkurencja sąsiednich obszarów, spowolnienie gospodarcze skutkujące brakiem zainteresowania obszarem inwestycyjnym.
Zachęcamy by wybrać jeden z obszarów i spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania, korzystając z podpowiedzi.
Obszary objęty Lokalną Strategią Rozwoju:  
Przedsiębiorczość i Gospodarka
 – Wiodące branże,
 – Wielkość przedsiębiorstw,
 – Potrzeby rynku,
 – Kluczowe obszary gospodarki dla rozwoju regionu,
 – Rola firm angażujących się w rozwój miasta
 – Bariery w prowadzeniu działalności,
Rynek Pracy:
 – Czynniki bezrobocia w mieście,
 – Przyczyny utraty pracy,
 – Grupy najbardziej zagrożone bezrobociem,
 – Skutki bezrobocia dla społeczeństwa,
 – Kompetencje osób bezrobotnych,
 – Podejmowane działania, pomysły na kolejne działania,
 – Poziom mobilności zawodowej
Sprawy społeczne: 
– Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym,
 – Problemy i występujące patologie
 – Podejmowane działania
 – Sposoby spędzania czasu wolnego,
 – Bariery w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej,
Sektor Społeczny:
 – Aktywność społeczna,
 – Działalność organizacji pozarządowych,
 – Działalność liderów,
 – Integracja społeczna,
 – Wolontariat,
 – Rola w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
Kultura: 
– Oferta kulturalna,
 – Instytucje kultury,
 – Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
 – Dostępność oferty,
 – Tworzenie marki miasta,
 – Amatorskie działania kulturalne,
 – Rola w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
Sport:
 – Instytucje sportowe,
 – Oferta sportowa,
 – Miejsca aktywności sportowej,
 – Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych,
 – Dostępność oferty,
 – Sport amatorski,
 – Rola w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
Turystyka:
 – Oferta turystyczna,
 – Rola miasta uzdrowiskowego,
 – Korzystanie z oferty turystycznej przez mieszkańców,
 – Tworzenie marki miasta,
 – Rola w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
Edukacja: 
 – Jednostki edukacyjne,
 – Oferta edukacyjna,
 – Możliwość zdobywania kwalifikacji,
 – Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych,
Osoby niepełnosprawne:
 – Instytucje wsparcia,
 – Dostępność udziału w życiu miasta,
 – Infrastruktura komunalna,
 – Możliwości zatrudnienia,
 – Działania aktywizujące,
 – Odbiór przez mieszkańców.
 – Potrzeby osób niepełnosprawnych.
Środowisko i Ekologia
 – Zasoby środowiska naturalnego,
 – Miejsca turystyki i rekreacji,
 – Stosowane strategie ochrony środowiska,
 – Wpływ środowiska na rozwiązywanie problemów społecznych

Materiały do pobrania:

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

9 + 3 =

newsletter